ကုမၸဏီ အသစ္ တည္ေထာင္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း

ကုိ အစုိးရသြင္းေၾကးႏွင့္

၀န္ေဆာင္ခအၿပီးအစီး(၃)သိန္း က်ပ္ႏွင့္ေန႔ခ်င္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

 

 MyCo system တြင္ မိမိ ကုမၸဏီ၏ အေသးစိတ္

အခ်က္အလက္မ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးႏုိင္မည့္ MyCO အေကာင့္ တစ္ခု အျပင္ ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ သူေတြေလ့လာထားသင့့္တဲ့ အေထြေထြ ဥပေဒပုိင္း

ဆုိင္ရာ PDFမ်ားကုိလဲ လုိအပ္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ေပး အပ္သြားပါသည္။

 

1/ ကုိယ္ပုိင္ GMAIL ACCOUNT တစ္ခု

 

2/ ကုိယ့္ကုမၸဏီ ရဲ႕ MyCo Account

 

3/ ကုမၸဏီလုိင္စင္ Certificate (pdf)

 

4/ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ (၂၀၁၇).MCL.Myanmar.pdf

 

5/ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ(၂၀၁၇)အတြက္ ကုမၸဏီ ဒါရုိက္တာမ်ား လမ္းညႊန္(၂၀၁၇).DirectorGuide.Myanmar.pdf

 

6/ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ(၂၀၁၇)အရသတ္မွတ္ထားေသာ ကုမၸဏီဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း(၂၀၁၈)နမူနာပုံစံ.Notice60.Myanmar.pdf

 

7/ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား(၂၀၁၈).MCL.Regulations.Myanmar.pdf

 

8/ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈဥပေဒ ၂၀၁၆ (pdf)

 

9/ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ(၂၀၁၇).2017 Union Taxation Law.pdf

 

10/ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ(၂၀၁၈).Union Taxation Law(2018).pdf

 

11/ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ(၂၀၁၈-၂၀၁၉).32- tax law2018-2019.pdf

 

12/ ၀င္ေငြခြန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား (၂၀၁၈).ITRegulation

(2018)_0.pdf

 

13/ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မူပုိင္ခြင့္ဥပေဒ(၂၀၁၉).Y3PhPa_20190121 Trademark law.pdf

 

မ်ားကုိပါ လုိအပ္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ ေပးအပ္ပါသည္။

THA- MYANMAR COMPANY ONLINE REGISTRATION SERVICE GROUP 

မွ ျမန္ေကာင္းသက္သာ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ပိတ္ရက္မရွိ (One Stop Service)ျဖင့္ အေကာင္းဆုံး၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားေပးေနပါသည္။

ႏုိင္ငံအ၀ွန္း ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္လည္းအထူး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနပါၿပီ။

ကုမၸဏီႏွင့္ပက္သက္၍သိရွိေမးျမန္းလုိသည္မ်ားကုိလည္းရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာအခမဲ့

ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ႏုိင္ပါသည္။

 

THA- MYANMAR COMPANY ONLINE REGISTRATION SERVICE GROUP မွ၀န္ေဆာင္မွူမ်ား

-ကုမၸဏီအသစ္ မွတ္ပုံတင္ေပးျခင္း(‏ကုမၸဏီအသစ္တည္ေထာင္ျခင္း)(Online Registration)

 

-ႏုိင္ငံသားပုိင္ကုမၸဏီ အသစ္မွတ္ပုံတင္ျခင္း။

-ႏုိင္ငံသား၊ႏုိင္ငံျခားသား ဖက္စပ္ကုမၸဏီ အသစ္မွတ္ပုံတင္ျခင္း။

-အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီ အသစ္မွတ္ပုံတင္ေပးျခင္း။

-ကုမၸဏီအမည္ ႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲျခင္း။

-ကုမၸဏီလိပ္စာ ေျပာင္းလဲျခင္း။

-ဒါရုိက္တာ မ်ားေျပာင္းလဲျခင္း။

-အစုရွယ္ယာမ်ား တန္ဖုိးႏွင့္အေရအတြက္ ေျပာင္းလဲျခင္း။

-အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား (Share Holder) ထည့္သြင္း/ထုတ္ပယ္ ေျပာင္းလဲျခင္း။

-ကုမၸဏီ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း ေရးဆဲြေပးျခင္း။

– ကုမၸဏီ ကုိဥပေဒႏွင့္အညီဖ်က္သိမ္းေပး ျခင္း။

-Annual Return ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာ တင္ေပးျခင္း။

-ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၊လုပ္ငန္းအမွတ္တံဆိပ္(လုိဂုိ) ႏွင့္အမည္မ်ား မွတ္ပုံတင္ေပးျခင္း။

-Import/ Export (ထုတ္ကုန္/သြင္းကုန္) လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ (ထသက)

လုိင္စင္ ေလၽွာက္ေပးျခင္း။

-Travel and Tour (Inbound/Outbound) လုိင္စင္ေလၽွာက္ေပးျခင္း။

-UMFCCI (ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း)သုိ႔

အသင္း၀င္ ေလၽွာက္ေပးျခင္း။

-Money Changer (ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေရး)လုပ္ငန္းလုိင္စင္ေလၽွာက္ေပးျခင္း။

-ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး လုိင္စင္

(Over Sea Employment Agency)ေလၽွာက္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ

– စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ Export/Import လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္

ရြက္ေပးျခင္း၊

 

-ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပုိ႔ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းေပးျခင္း